Procedury wydawania duplikatów

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, karty motorowerowej i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności w Publicznej Szkole Podstawowej w Stanach

Podstawa prawna:

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97poz. 624)

– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. ,  poz. 1827)

 

 • Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.
 1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić  do dyrektora  szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej zgodnie z  załącznikiem nr 1 do procedury – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.
 2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, oraz      opłatę skarbową.
 3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty      skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł.
 4. Opłatę należy wnieść na Konto:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanach ul. Szkolna 8, 37- 433 Bojanów

Nadsański Bank Spółdzielczy o. Bojanów Nr 93 9430 1016 2003 4012 2000 0001

z dopiskiem – „opłata za duplikat legitymacji PSP w Stanach + imię i nazwisko ucznia”

 1. Termin wykonania duplikatu legitymacji do 7 dni.

 

 • Zasady wydawania duplikatów karty rowerowej lub motorowerowej.
 1. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej lub motorowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (załącznik nr 1) o wydanie duplikatu karty rowerowej lub motorowerowej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.
 2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia).
 3. Za wydanie duplikatu karty rowerowej/motorowerowej nie pobiera się opłaty.
 4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.

 

 • Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.
 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa – zgodnie z załącznikiem nr 2 do procedury – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.
 2. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.
 3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty     skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.
 4. Opłatę należy wnieść na Konto:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanach ul. Szkolna 8, 37- 433 Bojanów

Nadsański Bank Spółdzielczy o. Bojanów Nr 93 9430 1016 2003 4012 2000 0001

z dopiskiem – „opłata za duplikat świadectwa PSP w Stanach + imię i nazwisko ucznia”

 1. Termin wykonania duplikatu świadectwa do 14 dni.

 

 • Sposób załatwiania
 1. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginalnego dokumentu.
 2. Duplikat zawiera:
  • na pierwszej stronie u góry wyraz „Duplikat”,
  • dane zgodnie z dokumentacją pedagogiczną,
  • nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,
  • datę wystawienia duplikatu,
  • podpis dyrektora szkoły,
  • pieczęć urzędową.
 1. Jeżeli złożony wniosek nie zawiera informacji niezbędnych do odszukania dokumentacji przebiegu nauczania, wnioskodawca zostaje zobowiązany do uzupełnienia wniosku telefonicznie lub pisemnie.
 1. Jeżeli mimo wezwania wniosek nie zawiera niezbędnych informacji albo szkoła nie posiada stosownej dokumentacji, odmawia się pisemnie wydania duplikatu.
 1. Jeżeli Szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe. W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych przepisów, w drodze postępowania sądowego.
 2. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres.
 3. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2