Rekrutacja do klasy pierwszej

 

NABÓR DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STANACH

na rok szkolny 2018/2019

 

 

 1. DZIECI ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁY
 2. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się dzieci zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców.
 3. Zgłoszenie  kandydata do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach
 • Organ do którego składa się zgłoszenie:
 • Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach
 • Miejsce złożenia zgłoszenia:
 • Sekretariat w Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach
 • Termin złożenia zgłoszenia:
 • Od 01.03.2018 r. do 10.03.2018 r.

 

 1. KANDYDACI ZAMIESZKALI POZA OBWODEM
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Rodzice kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły składają wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej.
 4. Wniosek  o przyjęcie do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach.
 • Organ do którego składa się wniosek:
 • Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach
 • Miejsce złożenia wniosku:
 • Sekretariat w Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach
 • Termin złożenia wniosku:
 • Od 12.03.2018 r. do 13.04.2018 r.
 • Termin postępowania uzupełniającego:
 • Od 01.08.2018 r. do 10.08. 2018 r.
 • Liczba złożonych wniosków:
 • Nie więcej niż do 3 szkół podstawowych;
 • We wniosku, o przyjęcie do szkoły podstawowej określa się kolejność wybranych szkół, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

 

 

 

III. KOMISJA REKRUTACYJNA

 1. Postępowanie rekrutacyjne do Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach.
 2. Zadania komisji rekrutacyjnej
 • Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
 • Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;
 • Przygotowanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata – w przypadku złożenia stosownego wniosku przez rodzica kandydata.
 1. Zadania przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
  • Podpisanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej.

   TERMINY
    POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

5. INNE POSTANOWIENIA
6. Postępowanie rekrutacyjne nie jest postępowaniem administracyjnym.

Pliki do pobrania: