Nabór na stanowiska

 

OGŁOSZENIE

DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STANACH

o otwartym i konkurencyjnym naborze na stanowisko sekretarki w szkole

 

Nazwa i adres jednostki: Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanach  z siedzibą ul. Szkolna 8,
37-433 Bojanów.

Stanowisko: sekretarka.

 

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów.

 1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,

c) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia

d) wykształcenie wyższe,

e) umiejętność obsługi urządzeń biurowych: telefon, fax, skaner, kserokopiarka,

f) znajomość i biegła obsługa programów komputerowych: MS Office, EXEL, E-Sekretariat,

g) obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych,

h) znajomość obsługi wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO),

i) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

a) znajomość prawa oświatowego, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela,

b) łatwość w redagowaniu pism urzędowych,

c) odpowiedzialność, rzetelność, staranność, samodzielność, dyspozycyjność,

d) umiejętność pracy w zespole.

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.

 1. Prowadzenie dokumentacji sekretariatu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno- biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców, nauczycieli – przygotowywanie i wydawanie legitymacji, zaświadczeń, prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń i legitymacji.
 3. Prowadzenie księgi dzieci oraz księgi uczniów.
 4. Wykonywanie wszelkich czynności związanych z ruchem uczniów – przyjęcia, przeniesienia.
 5. Obsługa organizacyjna rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych.
 6. Wprowadzanie danych do SIO.
 7. Obsługa E-Sekretariatu.
 8. Samodzielne redagowanie pism po uzgodnieniu ich treści z dyrektorem.
 9. Prowadzenie bieżącej obsługi korespondencji oraz organizowanie właściwego obiegu dokumentów.
 10. Prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń uczniów.
 11. Obsługa administracyjna ZFŚS.
 12. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej posiadanych druków ścisłego zarachowania.
 13. Właściwe przechowywanie i korzystanie z pieczęci.
 14. Obsługa urządzeń biurowych oraz dbałość o ich należyty stan techniczny.
 15. Sprawdzanie na bieżąco poczty elektronicznej.
 16. Kierowanie ruchem gości i interesantów, organizowanie spotkań z dyrektorem szkoły.
 17. Przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 18. Dbałość o należyty ład i porządek na stanowisku pracy.
 19. Terminowe wykonywanie zleconych przez dyrektora zadań.
 20. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

 

III. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku.

a) miejsce pracy – Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanach, ul. Szkolna 8, 37 – 433 Bojanów;

b) praca w pomieszczeniach biurowych;

c) wymiar czasu pracy 1 etat (8 godzin/doba – 40 godzin/tydzień);

d) narzędzia pracy: komputer, telefon, fax, kserokopiarka, skaner;

e) praca przy monitorze powyżej 4 godzin,

IV. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%:

W miesiącu czerwcu 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Publicznej Szkole podstawowej w Stanach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

 

V. Wymagane dokumenty.

 

 1. CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie poświadczone przez kandydata za zgodnośćz oryginałem.
 1. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, odbytych stażach poświadczone przez  kandydata za zgodność z oryginałem.
 1. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego.

 VI. Termin i sposób składania ofert:

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs na stanowisko – SEKRETARKA SZKOLNA” do dnia 11 września 2018 roku do godz. 15.00 osobiście w sekretariacie szkoły – Stany, ul. Szkolna 8 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do szkoły).
 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.
 3. Bliższych informacji udziela p. Bożena Sałęga – dyrektor szkoły, telefon 15 8708320.
 4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i  testu.
 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach.
 2. Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru nawiązuje się stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością nawiązania umowy na czas nieokreślony.

Dokumenty do pobrania:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

OŚWIADCZENIA KANDYDATA NA STANOWISKO URZĘDNICZE

KLAUZULA INFORMACYJNA