Przetarg – dostawa artykułów spożywczych

Opublikowano: Zaktualizowano:

Nr postępowania: ZP 340.2.2015

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ilekroć w SIWZ mowa jest o ustawie zamawiający przywołuje przepisy

USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 907, 984, 1047 I 1473, Z 2014 R. POZ. 423, 768, 811, 915, 1146 I 1232 ORAZ 2015 R. POZ. 349).

Przedmiot zamówienia

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Stanach.

Tryb postęp owania o udzielenie zamówienia

Przetarg nieograniczony.

Zamawiający:

Zespół Szkół w Stanach reprezentowany przez Dyrektora.

Stany, 04.12.2015 r.

Zatwierdzam

Dyrektor szkoły

mgr Bożena Sałęga

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zespół Szkół w Stanach

Stany, ul. Szkolna 8

37- 433 Bojanów

tel. (015) 8708320, fax. (015) 8708320

 1. Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Zamówienie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
do którego maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349.), akty wykonawcze wydane na jej podstawie,
a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349)

2.2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 04.12.2015 roku pod numerem 331076 – 2015.

2.3. Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 04.12.2015 roku

a/ na stronie internetowej: www.zsstany.pl

b/ na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

III. Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Nazwa nadana zamówieniu :

„Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Stanach”

3.2 Przedmiot zamówienia

Zaopatrzenie w artykuły spożywcze stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Stanach w:

–     owoce i warzywa

 • artykuły spożywcze,
 • mięso i wędliny,
 • pieczywo,
 • słodycze,
 • nabiał
 • drób, ryby

Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w ilościach wynikających
z zapotrzebowań składanych przez kierownika stołówki.

Dostawy następować będą na podstawie telefonicznego lub pisemnego zamówienia.

Wykonawca dostarczać będzie zamówioną partię towaru własnym środkiem transportu.

Produkty spożywcze powinny być dobrej jakości, świeże, bez oznak zepsucia oraz
z odpowiednim okresem ważności.

Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku wad jakościowych.

Zakwestionowany towar zostanie zwrócony Wykonawcy na jego koszt.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany w umowie polegającej na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości dostarczanych produktów spożywczych ze względu na zwiększenie bądź zmniejszenie liczby uczniów uprawnionych do korzystania ze stołówki szkolnej.

 • Wspólny słownik zamówień (CPV)

CPV: 15000000-8 – Różne produkty spożywcze

Ilości poszczególnych artykułów zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

IV. Informacja o podzieleniu zamówienia na części

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.- art.67.ust. 1 pkt. 6 Ustawy.

VI. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

VII. Termin realizacji zamówienia

Rozpoczęcie: po podpisaniu umowy

Zakończenie: 31 grudnia 2016 r.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 4. nie podlegają wykluczeniu o udzieleniu zamówienia publicznego na podstawie art. 24 Prawo zamówień publicznych,
 5. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IX. Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców

 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” Zamawiający żąda następujących dokumentów:
 1. a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia
  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 1. b) oświadczenia Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 1. c) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie
  z art. 22 ust.1 pkt.1-4 i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.2 4 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. ( załącznik nr 2 do SIWZ )
 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
 1. 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, zgodnie
  z wyborem Zamawiającego – Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
 2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksem: oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji.
 3. Faks Zamawiającego : 15 8708320,
 4. 4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
 5. a) Teresa Burdzy – tel. 15 8708320
 6. b) Bożena Sałęga – tel. 15 8708320

XI. Termin związania z ofertą

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

XII. Opis sposobu składania ofert

 1. oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 2. oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 3. oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie bez użycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka,
 4. oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo,
 5. Wykonawca może złożyć tyko jedną ofertę,
 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty,
 7. oferta musi być złożona w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie
  z napisem „Oferta na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej
  w Zespole Szkół w Stanach

XIII. Miejsce i termin składania ofert

 1. ofertę należy składać do dnia 15 grudnia 2015 r. do godz. 10.00
  w sekretariacie ZS w Stanach – pokój Nr 5.
 2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
 3. oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2015 r. o godz. 10.30 w budynku Zespołu Szkół w Stanach, Sekretariat – pokój Nr 5.

XV. Opis sposobu obliczania ceny oferty

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN.

Cena powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Cena może być tylko jedna.

XVI. Informacje dotyczące walut obcych w jakich będą prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia będą prowadzone w walucie polskiej.

XVII. Kryteria jakim będzie się kierować zamawiający przy wyborze ofert

Kryterium – cena 100 %

Cena ofert zostanie oceniona zgodnie ze wzorem arytmetycznym

   C min

————-   x 100         waga kryterium

   C of

C min – cena najniższa

C of – cena oferowana

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie
  z art. 92 ust.1 Ustawy.
 1. 2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa. Zamawiający zaprosi Wykonawcę którego oferta została wybrana, do siedziby Zespołu Szkół w Stanach, ul. Szkolna 8, w celu podpisania umowy.
 1. W nawiązaniu do art. 94 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem art.183 Ustawy Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty pisemnie, lub 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną , nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu 10 dni, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone
  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty lub nie wykluczono żadnego Wykonawcy

XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówień publicznych

Wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.

XX Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących w toku postępowania
o udzielenie zamówienia

 1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI ustawy prawo zamówień publicznych tj. :
 2. a) Rozdział 2 – Protest (przepisy art.180 – art.183 Ustawy)

1/ Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie umowy, można wnieść protest do Zamawiającego.

2/    Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

Załączniki:

 1. Formularz oferty pobierz
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu pobierz
 3. Wzór umowy pobierz

Dyrektor szkoły
mgr Bożena Sałęga

Format wpisu: Informacja o stanie